Öztürkler açıkladı: ‘Nitelikli yüksek öğretim politikası geliştirmek için düğmeye basıldı’

Öztürkler açıkladı: ‘Nitelikli yüksek öğretim politikası geliştirmek için düğmeye basıldı’

İLK KEZ STRATEJİ BELGESİ HAZIRLANDI… Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, yüksek öğrenimde hedefin detaylı ve nitelikli bir yüksek öğrenim politikası oluşturmak olduğunu anlattı. Öztürkler, ülkede ilk kez yüksek öğrenim strateji belgesi hazırlandığını söyledi ve bu belgenin ardından da gerekli yasal düzenlemeleri, alt dalları ve çalışma takvimini belirleyen bir eylem planı hazırlanacağını ifade etti.

Ceren ÖZBİL-KIBRIS GAZETESİ

Ülkede sürdürülebilir ve nitelikli bir yüksek öğrenim politikası geliştirmek için düğmeye basıldı. Bu doğrultuda Milli Eğitim Kültür Bakanlığı’ndan Dr. Ziya Öztürkler, Uzm. Senem Y. İnce, Uzm. Ali Yenen, Uzm. Targuç Özen, YÖDAK’tan Prof. Dr. Akile Büke, Prof. Dr. Hasret Balcıoğlu ve üniversitelerden de Prof. Dr. Sadık Ülker, Prof. Dr. Aykut Hocanın, Prof. Dr. Mustafa Sağsan, Prof. Dr. Serdar Kum, Doç. Dr. Ali Muhtaroğlu, Doç. Dr. Feyza Bhatti ile Doç. Dr. Tarık Atan’ın yer aldığı bir komite kuruldu.

Söz konusu komite, yüksek öğrenimin sürdürülebilir ve nitelikli bir yapıya kavuşturulması için bir strateji belgesi hazırladı. Hazırlanan belge Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanarak Resmi Gazete’de yayınlandı.

Bu planın ardından da gerekli yasal düzenlemeleri, alt dalları ve çalışma takvimini belirleyen bir eylem planı hazırlanacak.

Konuyla ilgili KIBRIS Gazetesi’ne bilgi veren Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler hedefin detaylı ve nitelikli bir yüksek öğrenim politikası oluşturmak olduğunu anlattı.

Öztürkler: Yön haritası olacak

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, ülkede ilk kez yüksek öğrenim strateji belgesi hazırlandığını söyledi.

Bu belgenin uzun emekler sonucunda hazırlanan bir belge olduğunu kaydeden Öztürkler, bakanlık, YÖDAK ve bu meselelerle ilgili akademisyenlerin oluşturduğu komite tarafından hazırlandığını ifade etti. Öztürkler şu şekilde konuştu:

“Bu stratejik belgenin en önemli özelliği ülkenin yüksek öğrenimde bir politika oluşturup, bundan sonra nereye gidileceği konusunda bir yön haritası oluşturacak olmasıdır. Ülkedeki yüksek öğrenim artık daha doğru temelde olacak ve bu doğrultuda gelecek planları olacak.”

“Eylem planı için çalışılıyor”

Öztürkler, bu stratejik belgenin bakanlar kurulunda da onaylandığını söyledi ve ardından da Resmi Gazete’de yayınlandığını ifade etti.

Böylece KKTC’nin ilk defa yüksek öğrenimde bir stratejik planının olduğunu kaydeden Öztürkler, “bakanlık, YÖDAK ve üniversite temsilcileri bu konuda çalışmaya devam edip, eylem planını ortaya koyacaktır” dedi.

“Yüksek öğrenime yön verecek”

Eylem planında da bu belgede yer alanların alt dallarının ve mevzuat ile yasaların belirleneceğini kaydeden Öztürkler ayrıca bunların hangi süre zarfında da yapılacağının belirleneceğini anlattı.

Ziya Öztürkler şu şekilde konuştu:

“Belge güvenilirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, akademik etik, uluslararası ve ulusal işbirlikçi yaklaşım, yapıcı rekabet ve toplumsal sorumluluk değerleri etrafında ortaya çıktı. Yüksek öğrenim misyonu altında nitelikli ve sürdürülebilir bir yüksek öğrenim alanı oluşturmak, yüksek öğrenimin itici gücüyle KKTC’nin uluslar arası tanınırlığına bilimsel teknolojik, sosyal kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkı da bulunmak noktasında bu belgeyi ortaya koyduk. Belgede yüksek öğretimde öğretişimi yeniden yapılandırmak, yönetişimin işlevselliği, yüksek öğretimde kaliteyi artırmak ve uluslar arası standartlara taşımak ve yüksek öğrenimde tanınırlık noktasında bir strateji belirlenmiştir. Bu temel etrafında yüksek öğrenime yön vermeye devam edeceğiz.”

Belge şunları içeriyor:

A. Yükseköğretimde yönetişimi yeniden yapılandırmak;

1.  Bu belgede belirlenen KKTC yükseköğretim yönetişim modeli için gerekli yasal çalışmayı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, YÖDAK ve ilgili paydaşların katılımı ile birlikte gerçekleştirmek.

2.  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bünyesinde Yükseköğretim Müsteşarlığı kurmak.

3.  Kurulacak Yükseköğrenim Müsteşarlığına bağlı, KKTC Maliye Bakanlığı ve KKTC Sayıştay Başkanlığı ile işbirliği içinde Mali Denetleme Birimi, Yükseköğretimde YÖDAK ve ilgili paydaşlar ile birlikte Politika Belirleme ve Strateji Kurulu oluşturmak.

4.  Mevcut Yüksek Öğretim Kayıt Sistemi’ni (YÖKAS) tüm ihtiyaçlara hizmet edebilecek şekilde geliştirmek.

5.  Özerk bir Yükseköğretim Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Kurulu oluşturmak.

6.  Bilimsel araştırmaların ve ARGE faaliyetlerinin yönetilmesi, teşviki ve desteklenmesi için bir kurum oluşturmak.

7.  KKTC Başbakanlığına bağlı “Yükseköğretim Güvenlik Kurulu” oluşturmak.

8.  İlgili bakanlıklarda ve yerel yönetimlerde Yükseköğrenim Koordinasyon Birimleri kurmak ve bu birimler arasında eşgüdüm sağlamak.

9.  YÖDAK’a idari ve mali özerklik sağlayan mevzuat düzenlemelerini gerçekleştirmek ve idari örgütlenmesini yeniden yapılandırmak (denetleme birimi, bilgi işlem birimi, ölçme ve değerlendirme birimi, uluslararası ilişkiler birimi, öğrenci işleri birimi, akademik atama yükseltme birimi, tez birimi, AR-GE birimi, yayın birimi, etik kurulu).

B. Yükseköğretimde yönetişimin işlevselliğini sağlamak;

1.  Devletin işgücü planlaması doğrultusunda ihtiyaca yönelik teşvik edici ve yönlendirici düzenlemeler yapmak.

2.  Akademik programların uygulama boyutu (staj vb.) ile ilgili karar aşamasında MEKB, YÖDAK, ilgili kurumlar ve paydaşlarla işbirliği yapılmasını sağlayacak mevzuatı geliştirmek.

3.  Yükseköğretim kurumlarının eğitim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri açısından planlanması ve denetlenmesi için paydaş işbirliklerini de içeren bir sistem oluşturmak.

4.  Tüm üniversitelerin katılımı ile yasal dayanağı olan ve yapıcı rekabeti teşvik eden, KKTC yükseköğreniminin ortak sorunlarının (tanıtım, ulaşım vb.) çözülmesine yönelik mütevelli ve/veya temsilcilerinin katılımı ile üniversitelerarası platform oluşturmak.

5.  Tekno kentleri ihtiyaca göre ilgili Bakanlıklar ile birlikte planlamak.

6.  Yükseköğretim Mali Düzenleme Yasası’nı güncellemek; teşvikleri performans esaslı bütçelemeye dayandırmak.

7.  Yükseköğrenim kurumlarının ekonomik, teknolojik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik ilkelerine göre kurulması ve faaliyet göstermesi için planlama ve yasal düzenleme yapmak.

8.  Yükseköğrenim mevzuatında tüzel kişilik tanımlarını (vakıf vb.) gözden geçirmek ve güncellemek.

9.  Yeni yükseköğretim kurumu açılması konusunda, niteliksel ölçütlere göre toplumsal yarar gözetilerek karar vermek.

10.  Yükseköğrenim alanında misyon (araştırma/eğitim) farklılaşmasına gitmek.

C. Yükseköğrenimde; kaliteyi uluslararası standartlara taşımak

1.  KKTC’de yükseköğrenime geçiş modeli ve standartlarının belirlenmesi için Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, YÖDAK ve ilgili paydaşlarla gerekli yasal çalışmayı yapmak.

2.  Yükseköğrenim kurumları ve programlarının açma ve denetleme esaslarını uluslararası standartlarla uyumlu hale getirecek mevzuat değişikliklerini gerçekleştirmek.

3.  Yükseköğrenim kurumlarının kalite güvence ve stratejik planlama odaklı yapılanmasını sağlamak.

4.  Yükseköğrenimde insan kaynağını geliştirmek. (Yükseköğrenimdeki insan kaynağının nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi yönünde mesleki eğitim, hizmet içi eğitim, öğretim üyesi yetiştirme, eğiticilerin eğitimi vb. programları teşvik etmek.)

5.  Üniversitelerin fiziksel alt yapılarının uluslararası standartlara uygunluğunu sağlayacak mekanizmaları oluşturmak.

6.  Ülkenin alt yapı koşullarını üniversite adası vizyonuna uygun olarak geliştirmek.

7.  Öğrenci memnuniyetini sağlamak. (Toplu taşımacılık, sağlık hizmetleri, konaklama, üniversite öğrencileri ve mezunlarının istihdam koşulları, sosyal-kültürel ve sportif olanakların vb. konularda ülkedeki yükseköğrenim yaşam kalitesini artırıcı düzenlemeleri yapmak, teşvikleri düzenlemek.)

8.  Yaşam boyu ve öğrenen merkezli öğrenmeyi desteklemek.

9.  Üniversitelerin marka değeri yaratmasını desteklemek.

10.  Öğrenci ve mezun takibini devlet bünyesinde merkezi bir sistemde (YÖKAS) birleştirmek.

11.  Yükseköğrenim alanında akreditasyon ve dış değerlendirme süreçlerini teşvik etmek.

D. Yükseköğrenimde uluslararasılaşma düzeyini ve tanınırlığını artırmak;

1.  Hedef ülkeleri belirlemek ve bu ülkeler ile devletlerarası işbirlikleri ve anlaşmalar yapmak.

2.  Avrupa Birliği yükseköğrenim uyum çalışmalarına devam etmek.

3.  Uluslararası ortak programlar açılmasını teşvik etmek.

4.  Uluslararası ortak projelere öncelik ve destek vermek.

5.  KKTC’ye açık dış kaynaklı proje destek programlarının artırılmasını sağlamak.

6.  Uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini sağlamak ve artırmak.

7.  Yükseköğrenim ve ilgili kamu kurumlarında yabancı dil yeterliliğini sağlayan personel sayısını artırmak.

8.  Üniversitelerimizin ülkeler bazında akreditasyon ve tanınırlıklarını artırmak.

9.  Uluslararası öğrenci ve öğretim elemanı çeşitliliği ve niteliğini artırmak.

10.  Yönetişim birimlerinin (MEKB, YÖDAK ve oluşturulacak Yükseköğretim Dış Değerlendirme, Akreditasyon ve Kalite Kurulu) uluslararası kuruluşlar ile iletişimini güçlendirmek.

Benzer Haberler